BOGDAN NOWAK BOMA

realizuje projekt pt.
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu informatycznego”
w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu będzie można prowadzić procesy zarządcze, operacyjne i pomocnicze w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi ich optymalizacja i automatyzacja. W ramach projektu zostanie wdrożony zintegrowany system klasy ERP oraz elektroniczny obieg dokumentów.

Wartość projektu:
902 499,24 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:
740 674,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
269 100,80 PLN

Fundusze Europejskie w BOMA informacja